Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego Kultura Liberalna

 I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Kultura Liberalna.
 2. Serwis internetowy Kultura Liberalna działa pod domeną kulturaliberalna.pl (dalej: Serwis) i prowadzony jest przez Fundację Kultura Liberalna z siedzibą w Warszawie (00-021) przy ul. Chmielnej 15/9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398695, REGON 145847882, NIP 1182080056 (dalej: Fundacja lub Prowadzący Serwis).

II. Korzystanie z Serwisu

 1. Celem Serwisu jest umożliwienie jego użytkownikom dostępu do materiałów rozpowszechnionych w Serwisie oraz do innych usług świadczonych elektronicznie przez Fundację, w tym jej newslettera.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu są następujące:

– połączenie z siecią Internet,
– przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie urządzenia elektronicznego plików hipertekstowych,
– oprogramowanie umożliwiające czytanie plików zamieszczanych w Serwisie.

Rekomendowana rozdzielczość ekranu wynosi 1024×768.

 1. Użytkownik Serwisu (zwany dalej : Użytkownikiem) zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy niezgodnych z prawem, zawierających treści powszechnie uznawane za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające ważny interes społeczny, a także przyjęte w Internecie zasady netykiety, w szczególności komentarzy:

– powtarzających się lub niezwiązanych z tematem artykułu, pod którym są zamieszczane;
– noszących znamiona gróźb lub oszczerstw;
– mających nieprzyzwoity, obraźliwy lub dyskryminujący charakter;
– stanowiących materiały promocyjne lub reklamy innych osób prywatnych lub przedsiębiorców;
– mających charakter spamu lub niezrozumiałych;
– zawierających treści wulgarne lub komercyjne;
– naruszających jakąkolwiek własność intelektualną lub prawa autorskie innych osób prywatnych lub przedsiębiorców;
– nawołujących do przemocy lub zachowań o charakterze antyspołecznym.

 1. Prowadzący Serwis zastrzega, że komentarze, opinie oraz inne treści zamieszczane w Serwisie przez użytkowników nie powinny być odbierane jako oficjalne opinie i treści Prowadzącego Serwis.
 2. Prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania wszelkich treści zamieszczanych w Serwisie przez użytkowników za ich zgodą.
 3. Prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany treści publikowanych przez Fundację oraz do usuwania innych treści zamieszczonych w Serwisie, a także na profilu Fundacji na portalu Facebook, z uwzględnieniem reklam, komunikatów i komentarzy.

III. Newsletter

 1. Serwis umożliwia zapisanie się do listy subskrybentów newslettera Fundacji.
 2. Newsletter udostępniany jest za pomocą poczty elektronicznej.
 3. W celu zapisania się do newslettera konieczne jest podanie adresu e-mail oraz postępowanie zgodnie z instrukcją zamieszczoną w Serwisie.
 4. Zapisanie się do listy subskrybentów newslettera jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji oraz materiałów promocyjnych Fundacji drogą mailową.
 5. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdym przesłanym newsletterze.

IV. Wsparcie działalności Fundacji

 1. Serwis umożliwia wsparcie działalności Fundacji za pomocą przekazania darowizny online obsługiwanej przez Stripe Inc. Darowizna może być:
 2. a) jednorazowa – umożliwiającą jednorazowe przekazanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej ze wskazanej karty płatniczej na rzecz Fundacji;
 3. b) cykliczna – umożliwiającą regularne, comiesięczne przekazywanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej ze wskazanej karty płatniczej na rzecz Fundacji przez czas nieokreślony (do czasu dokonania rezygnacji, o której mowa w ust. 7 poniżej).
 4. Przekazywanie darowizn jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Dokonanie darowizny, o której mowa w ust. 1 lit. a i b powyżej, możliwe jest poprzez link umieszczony w Serwisie odsyłający do strony operatora płatności. Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.
 6. Metody przekazania darowizny to płatności kartami Visa, MasterCard lub za pośrednictwem serwisu Stripe Inc.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się na dokonywanie darowizny cyklicznej, tym samym wyraża zgodę na regularne, comiesięczne pobieranie przez operatora płatności ze wskazanej karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wybranej kwoty darowizny.
 8. Użytkownik w ramach usługi darowizn cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecenia zapłaty.
 9. Użytkownik dokonujący darowizn cyklicznych otrzymywać będzie co miesiąc wiadomość e-mail z informacją o pobraniu kolejnej kwoty darowizny.
 10. Fundacja nie zwraca ani darowizn jednorazowych, ani darowizn cyklicznych.Rezygnacja z darowizn cyklicznych możliwa jest poprzez wysłanie wiadomości e-mail z prośbą o wyłączenie darowizn cyklicznych na adres: [email protected]. W przypadku rezygnacji poprzez wiadomość e-mail w treści wiadomości należy wpisać: (1) imię i nazwisko lub nazwę oraz (2) adres e-mail (który był podawany w deklaracji przystąpienia do płatności cyklicznych).

V. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Fundacja, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Stripe Inc.
 3. W przypadku korzystania z niektórych usług w Serwisie jego Użytkownik może podać swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia danej usługi.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Prowadzącego Serwis odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 5. Prowadzący Serwis przetwarzać będzie dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu wykonania danej usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu innym niż wskazany w zdaniu poprzedzającym odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W celu skorzystania z nich powinien wysłać wiadomość drogą mailową na adres: [email protected]. W przypadku, gdy udostępnienie danych osobowych jest konieczne do wykonania danej usługi, żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu można zgłaszać na adres e-mail: [email protected].
 2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można zgłaszać na adres e-mail: [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać: (1) imię i nazwisko lub nazwę oraz (2) przedmiot reklamacji. Takie zgłoszenie prowadzący Serwis rozpatruje w ciągu 30 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Okres wskazany w zdaniu poprzedzającym może z ważnych powodów ulec wydłużeniu. W takim wypadku zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przewidywanym dłuższym czasie rozpatrzenia jego reklamacji.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go w Serwisie.
 4. Prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, przy czym wszelkie zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Serwisu.