Regulamin zbierania darowizn na działalność wydawniczą

Regulamin zbierania darowizn na działalność wydawniczą
Fundacji Kultura Liberalna

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady zbierania przez Fundację Kultura Liberalna z siedzibą w Warszawie, 00-021, ul. Chmielna 15/9, KRS: 0000398695, NIP: 118-20-80-056, REGON: 145847882 zwaną dalej Fundacją, darowizn na działalność wydawniczą Fundacji.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony www.kulturaliberalna.pl w celu przekazania darowizny na działalność wydawniczą Fundacji.
 3. Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie www.kulturaliberalna.pl

Zasady przekazywania darowizn na działalność wydawniczą Fundacji

 1. Darowiznę na działalność wydawniczą Fundacji można przekazać poprzez tradycyjny przelew na konto bankowe Fundacji:
  Nr konta: 95 1140 2017 0000 4602 1304 2819
     Tytuł wpłaty: Darowizna na działalność wydawniczą, [adres e-mail], [tytuł lub autor/autorzy książki]
   Adresat: Fundacja Kultura Liberalna, ul. Chmielna 15/9, 00-021 Warszawa
 2. Przekazując darowiznę, Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie www.kulturaliberalna.pl lub przekazać każdą inną, dowolną, wybraną przez siebie kwotę.

Opłaty

 1. Fundacja nie pobiera od Darczyńcy żadnej prowizji ani innych dodatkowych opłat od wpłat Darowizn.

Zwolnienia podatkowe

 1. Darowizny przekazane na działalność wydawniczą Fundacji nie mogą zostać odliczone
  od dochodu w zeznaniu rocznym.

Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny należy je zgłosić Fundacji pod adresem: [email protected]

Dane osobowe Darczyńców

 1. Fundacja Kultura Liberalna jest administratorem danych osobowych Darczyńców i zobowiązuje się do ochrony tych danych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny.
 3. Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizację umowy darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe mogą służyć też w celu korespondencji, przesłania podziękowania Darczyńcy za wpłatę, kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 4. Dane osobowe Darczyńców są przetwarzane w celu realizacji umowy do czasu przedawnienia roszczeń (6 lat), a w celu realizacji obowiązków prawnych przez okres przewidziany w ustawie o rachunkowości (7 lat), w celu przesłania podziękowań i zarządzania relacjami (do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub przez okres 2 lat) od czasu ostatniej interakcji (wpłaty).
 5. Fundacja może gromadzić następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu i kwotę darowizny – jeśli Darczyńca przekazał te dane.
 6. Darczyńcy mają prawo żądać dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy zgłosić informację na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji. Jeśli Darczyńca uważa, że jego prawa zostały naruszone, ma możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Fundację znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.kulturaliberalna.pl.